ALGEMEENE VOORWAARDEN

Welkom bij FietsID.com.

Alle gebruikers van websites FietsID.com, BikeFair.nl en alle bijbehorende subdomeinen komen volledig overeen met de Algemene voorwaarden ("Voorwaarden") en met het Privacybeleid zoals hieronder vermeld.

MARKETPLACE

Een van de belangrijkste diensten van BikeFair.nl is het leveren van diensten tussen tussen verkopers ("verkopers") van fietsen ("Producten") en hun klanten ("Kopers"). Zowel verkopers als kopers zijn onafhankelijk van BikeFair en BikeFair grijpt op geen enkele manier in het eigendom van het Product.

Naleving van de wet

Zowel de verkoper als de koper moeten zich houden aan de Nederlandse wet in al hun acties uitgevoerd op BikeFair en BikeFair Marktplaats.

Kopen

Aankoopproces

Het aankoopproces is als volgt:

 • De koper kiest een fiets naar keuze en gaat vervolgens naar de kassa. Het afrekenproces wordt als gesloten beschouwd bij het indienen van de betaling.
 • Na betaling ontvangt de koper een e-mailbevestiging en contactgegevens van de verkoper. De verkoper ontvangt daarentegen contactgegevens van de koper. Contactgegevens in beide gevallen bestaan ​​uit volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres nodig voor de levering en / of afhaling van het product. Hierbij komen zowel de koper als de verkoper uitdrukkelijk overeen met het delen van hun contactgegevens zoals hierboven aangegeven.
 • Op het moment van betaling begint een 36-uursperiode voor het opzetten van een overdracht van het Product en 72-uursperiode voor overdracht zelf. Een van beide perioden kan worden verlengd met wederzijdse instemming van de Koper en de Verkoper, maar niet langer dan 30 dagen na de betaling. BikeFair zal beide partijen vragen naar de overdracht.
 • In het geval dat er geen aantoonbare reactie is op de vragen van de Verkoper van de Koper en er geen overdrachtsoverleg is ingesteld, heeft de Verkoper het recht om de aankoop te annuleren. We dringen er bij de koper en de verkoper op aan om beleefd en zo snel mogelijk te communiceren.
 • Totdat de overdracht is gedaan en de Koper het Product in zijn bezit heeft, heeft de Koper het recht om zijn / haar aankoop op elk moment te annuleren. Dit omvat een onmiddellijke beslissing om niet door te gaan met de overdracht van het Product tijdens de overdracht. In dergelijke gevallen wordt het geld dat voor het Product is betaald, volledig terugbetaald. De Verkoper doet afstand van het recht om de transactie te annuleren, zoals hieronder aangegeven in deze Voorwaarden.
 • Koper is zich ervan bewust dat hij / zij aan de wet is gebonden om het FRAME / PRODUCTNUMMER TE CONTROLEREN tijdens het ontvangen van het Product van de Verkoper. Dit frame- / productnummer moet overeenkomen met hetgeen staat vermeld in de Productbeschrijving.
 • Geschillen worden individueel opgelost. BikeFair behoudt zich in dergelijke gevallen alle wettelijke rechten voor.

In geval van ongepast gedrag, onbeschikbaarheid om te communiceren via vermelde contacten, elk vermoeden van fraude of andere onwettige actie, behoudt BikeFair zich het recht voor om de transactie te annuleren en te weigeren om een ​​van beide partijen te dienen. In dergelijke gevallen kunnen alle vergoedingen met betrekking tot de geannuleerde transacties worden toegewezen aan en geëist van de overtreder.

Garanties

Alle fietsen die worden aangeboden en verkocht via BikeFair worden verkocht door derden - verkopers. Verkopers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van alle rechten van de Koper volgens de wet en respecteren alle andere gerelateerde wetten en / of beleidsregels. BikeFair treedt alleen op als tussenpersoon tussen de kopers en verkopers, met een mogelijkheid om diensten aan beide zijden toe te voegen. Het is daarom niet gefundeerd om BikeFair te vragen om garanties voor de gekochte fietsen, en al dergelijke verzoeken en claims worden automatisch afgewezen.

Verkopen

Het verkoopproces is als volgt:

 • De verkoper vult een verkoopformulier in waaruit zijn bindende interesse blijkt om zijn fiets te verkopen. De productbeschrijving ingevuld in het formulier moet volledig waarheidsgetrouw en correct zijn. Door het verkoopformulier in te vullen, voert de Verkoper een bindende EXCLUSIEVE relatie met BikeFair, terwijl BikeFair de enige verkoopbemiddelaar voor de Verkoper is. Verkopers zijn het erover eens dat zij niet zullen adverteren of op een andere manier proberen het Product zelf te verkopen, evenmin zullen zij diensten van een andere tussenpersoon zoeken en ermee akkoord gaan.
 • BikeFair controleert alle informatie die door de Verkoper wordt verstrekt en plaatst de fiets in geval van goedkeuring op het Marketplace-platform. Als onderdeel van zijn service kan BikeFair het Product op andere platforms van derden promoten.
 • Bij betaling voor het Product door de Koper ontvangt de Verkoper een e-mailbevestiging en contactinformatie van de Koper. De koper ontvangt daarentegen contactgegevens van de verkoper. Contactgegevens in beide gevallen bestaan ​​uit volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres nodig voor de levering en / of afhaling van het product. Hierbij komen zowel de koper als de verkoper uitdrukkelijk overeen met het delen van hun contactgegevens zoals hierboven aangegeven.
 • Op het moment van betaling begint een 36-uursperiode voor het opzetten van een overdracht van het Product en 72-uursperiode voor overdracht zelf. Een van beide perioden kan worden verlengd met wederzijdse instemming van de Koper en de Verkoper, maar niet langer dan 30 dagen na de betaling. BikeFair zal beide partijen vragen naar de overdracht.
 • In het geval dat er geen aantoonbare reactie is op de vragen van de Verkoper van de Koper en er geen overdrachtsvergadering is ingesteld, heeft de Verkoper het recht om de aankoop te annuleren. We dringen er bij de koper en de verkoper op aan om beleefd en zo snel mogelijk te communiceren.
 • Totdat de overdracht is gedaan en de Koper het Product in zijn bezit heeft, heeft de Koper het recht om zijn / haar aankoop op elk moment te annuleren. Dit omvat een onmiddellijke beslissing om niet door te gaan met de overdracht van het Product tijdens de overdracht. In dergelijke gevallen wordt het geld dat voor het Product is betaald, volledig terugbetaald. De Verkoper doet afstand van het recht om de transactie te annuleren, zoals hieronder aangegeven in deze Voorwaarden.
 • Geschillen worden individueel opgelost. BikeFair behoudt zich in dergelijke gevallen alle wettelijke rechten voor.

Als ingangsvereiste voor het gebruik van de Marketplace wordt de Verkoper gevraagd om volledige en volledig waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken ("Opmerkingen" of "Productbeschrijving") met betrekking tot het onderwerp van de verkoop. U stemt ermee in dat BikeFair zich het recht voorbehoudt om producten en opmerkingen te controleren, filteren, bewerken, beoordelen of niet toe te staan ​​voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website zonder extra toestemming. Gezien de aard van de relatie tussen de Verkoper en BikeFair, heeft BikeFair ook het recht om de Productbeschrijving naar eigen goeddunken te delen zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper.

HET IS STRIKT VERBODEN OM ILLEGALE PRODUCTEN AAN TE BIEDEN VIA BIKEFAIR, MET SPECIFIEKE NADRUK OP GESTOLEN PRODUCTEN.

Producten geadverteerd door andere gebruikers en opmerkingen van dergelijke producten weerspiegelen niet de mening en meningen van BikeFair, haar agenten en / of gelieerde ondernemingen. De producten en productbeschrijvingen van de verkopers geven de mening en meningen van de verkoper weer. Voor zover toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, is BikeFair niet aansprakelijk voor de Producten of voor enige aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en / of geleden als gevolg van gebruik van en / of posting van en / of verkoop en / of uiterlijk van de Opmerkingen / Producten op deze website.

Als gebruiker van de Marketplace garandeert en vertegenwoordigt u dat:

 • U hebt het recht om de Producten op onze website te plaatsen en te verkopen en hebt alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De Producten en Productbeschrijvingen vallen geen eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht aan, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De Commentaren bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is;
 • De commentaren zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te werven of te promoten.

Exclusiviteit

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gaan Sellers en BikeFair.nl akkoord met de exclusieve rol van BikeFair.nl in de verkoop van hun Product. Dat betekent dat Verkopers niet opzettelijk zullen adverteren of op een andere manier proberen het Product zelf te verkopen, evenmin zullen zij diensten van een andere tussenpersoon zoeken en ermee instemmen.

Om de verkoop van niet-beschikbare Producten te voorkomen, stemt de Verkoper ermee in om het Product aangeboden door Verkoper om welke reden dan ook niet meer onmiddellijk te verkopen aan BikeFair via team@bikefair.nl.

Advertising

Geen advertenties afgezien van het publiceren van producten te koop is toegestaan ​​tenzij anders overeengekomen met BikeFair. Dat omvat, maar is niet exclusief voor, het promoten van merken, het sourcen van leads, het verzamelen of verstrekken van contactinformatie.

Voorziening

In het geval van een succesvolle verkoop ontvangt de Verkoper altijd het bedrag dat hij heeft aangevraagd voor het Product, of het bedrag dat hij uitdrukkelijk heeft overeengekomen met BikeFair. Echter, BikeFair is gerechtigd om haar provisie in rekening te brengen bovenop de vraagprijs van de Verkoper voor een bedrag van 10% van de vraagprijs. Dit betekent dat de uiteindelijke prijs van het product aangeboden door de Verkoper op het besluit van BikeFair is. We behouden ons het recht voor de bepaling zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in een bedrag van onze keuze.

Verstrekken van onjuiste of misleidende informatie

Fouten gebeuren en we proberen altijd te voorkomen dat we het leven van iedereen compliceren door bureaucratische interventies. Echter, gezien ons doel om fietsendiefstal te elimineren, zijn we zeer serieus met betrekking tot onjuiste informatie over het framenummerIn dat geval zijn we verplicht om alle mogelijke stappen te overwegen. In het geval er een vermoeden bestaat dat de informatie opzettelijk onjuist is verstrekt, zullen we zelfs overwegen om de fiets aan de politie te melden. Zorg ervoor dat de productbeschrijving en met name de informatie over het framenummer correct is ingevuld.

In het geval van het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie van welke aard dan ook, behouden wij ons het recht voor om u te weigeren van dienst te zijn.

ANDERE DIENSTEN

Alle andere aanvullende diensten ("Overige diensten") - Fiets Detective Tool, Fiets Legaliteit Tester en alle andere, tenzij anders vermeld in deze voorwaarden - zijn vrijwillige diensten ten behoeve van gebruikers van BikeFair Marketplace en vormen op geen enkele manier een basis voor bestaande wetgeving wijzigen of aanpassen. Geen van de conclusies of verklaringen die door deze hulpmiddelen worden verstrekt, is juridisch bindend.

Alle gebruikers van websites FietsID.com, BikeFair.nl en alle bijbehorende subdomeinen komen volledig overeen met de Algemene voorwaarden ("Voorwaarden") en met het Privacybeleid zoals hieronder vermeld.